Události v Eindhoven

Datum Událost Místo
1.3.2020 14:30 PSV Eindhoven vs Feyenoord Philips Stadium Eindhoven, NL Vstupenky
15.3.2020 15:30 PSV Eindhoven vs FC Emmen Philips Stadium Eindhoven, NL Vstupenky
22.3.2020 19:30 De Jeugd Van Tegenwoordig De Effenaar Eindhoven, NL Vstupenky
24.3.2020 19:00 The Mission Dynamo Eindhoven, NL Vstupenky
25.3.2020 20:15 Ludovico Einaudi Muziekgebouw Eindhoven Eindhoven, NL Vstupenky
2.4.2020 20:00 Dub Fx Dynamo Eindhoven, NL Vstupenky
4.4.2020 19:45 PSV Eindhoven vs Heracles Philips Stadium Eindhoven, NL Vstupenky
8.4.2020 19:00 Nada Surf Dynamo Eindhoven, NL Vstupenky
10.4.2020 20:15 Racoon Muziekgebouw Eindhoven Eindhoven, NL Vstupenky
12.4.2020 16:45 PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam Philips Stadium Eindhoven, NL Vstupenky
25.4.2020 18:30 PSV Eindhoven vs Utrecht Philips Stadium Eindhoven, NL Vstupenky
10.5.2020 14:30 PSV Eindhoven vs RKC Waalwijk Philips Stadium Eindhoven, NL Vstupenky
11.5.2020 19:00 JP Cooper Dynamo Eindhoven, NL Vstupenky
22.9.2020 20:00 Richie Kotzen Dynamo Eindhoven, NL Vstupenky
10.11.2020 01:35 Dolly Dots Muziekgebouw Eindhoven Eindhoven, NL Vstupenky
18.11.2020 20:15 Kim Wilde - Greatest Hits Tour Muziekgebouw Eindhoven Eindhoven, NL Vstupenky